Centrum gymnastických športov (CGŠ) MALINOVO

Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá objednávania športovísk

Tieto všeobecné obchodné podmienky a pravidlá objednávania športovísk Centra
gymnastických športov (CGŠ) Malinovo (ďalej len „VOP“) sú zmluvnými podmienkami v zmysle ust.
273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorými sa spravujú zmluvné vzťahy uzatvorené
medzi klubom, SGF alebo iným užívateľom napr. klub, sekcia SGF (ďalej len „objednávateľ“)
a spoločnosťou SGF spol. s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“). Zmluvný vzťah medzi objednávateľom
a dodávateľom je založený na základe objednávky a týchto VOP.


A: Práva a povinnosti objednávateľa:


1. Objednávateľ sa na základe objednávky zaväzuje za poskytnuté plnenie dodávateľa uhradiť
fakturovanú čiastku dodávateľom spôsobom, v lehotách a za podmienok stanovených
v objednávke a týchto VOP a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie
tejto objednávky.


2. Objednávateľ je povinný rešpektovať pravidlá Prevádzkového poriadku Centra gymnastických
športov (CGŠ) Malinovo a v prípade porušenia povinností objednávateľ v celom rozsahu
zodpovedá za spôsobenú škodu.


3. Pri spracovaní a odoslaní objednávky je objednávateľ povinný:


a. skontrolovať aktuálnu obsadenosť športovísk Centra gymnastických športov (CGŠ)
Malinovo na stránke www.sgf.sk v záložke SGF – CGŠ – Rozvrh a objednávky – Rozvrh


b. objednať iba voľné športovisko a to výlučne prostredníctvom e-mailu na základe oficiálnej Objednávky na hlavičkovom papieri objednávateľa, ktorú je potrebné zaslať na mail: cgs@sgf.sk v kópii blasko@sgf.sk (SGF spol. s r.o. neprijíma telefonické objednávky).


c. v objednávke je potrebné uviesť:


I. názov klubu,
II. fakturačné údaje,
III. plochu/plochy o ktoré má klub záujem,
IV. presný rozsah dní a hodín, v ktorých plánuje športovisko využívať,
V. dátum a podpis.


d. odoslať objednávku do 20. dňa predošlého mesiaca pričom objednávky po tomto termíne
nebudú akceptované (po konzultácii, možné výnimočne aj v inom termíne).


4. Objednávateľ je oprávnený zrušiť objednávku alebo vykonať zmeny v objednávke max. 7 dní
(vrátane) pred jej plnením a to prostredníctvom emailu na cgs@sgf.sk v kópii blasko@sgf.sk. Akékoľvek zmeny vykonané mimo tejto lehoty nebudú akceptované.


5. Za objednávateľa je oprávnená komunikovať vždy len jedna osoba.


B: Práva a povinnosti dodávateľa:


1. Dodávateľ sa na základe objednávky zaväzuje poskytovať objednávateľovi plnenie spôsobom,
v lehotách a za podmienok stanovených v objednávke.
2. Dodávateľ je oprávnený po informovaní objednávateľa adekvátne znížiť alebo zvýšiť fakturovanú
čiastku v prípade zmeny v spôsobe, lehotách alebo podmienkach stanovených v objednávke
a týchto VOP.
3. Dodávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb podľa objednávky až do momentu
splnenia záväzkov a/alebo povinností zo strany objednávateľa.
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.9.2021.